Szukaj odpowiedzi

Pomaga odnaleźć rozwiązanie problemu prawnego.

Start

Prawo pracy - Podstawowe zasady prawa pracy

Dostępne tematy:

Zasada równego traktowania pracowników

Obowiązek pracodawcy równego traktowania pracowników w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w szczególności bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także bez względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy.