Szukaj odpowiedzi

Pomaga odnaleźć rozwiązanie problemu prawnego.

Start

Prawo cywilne - Umowy

Dostępne tematy:

Darowizna

Odwołanie darowizny, wysokość podatku od darowizny.

Dostawa energii, gazu, wody

Sporne naliczanie opłat, nielegalny pobór, kary, postępowanie reklamacyjne.

Kredyty i pożyczki

Obowiązek spłaty pozyczki, sankcje w przypadku niespłacania kredytu, wezwania do spłaty, postępowanie komornicze.

Poręczenie

Spłata przez żyranta, odpowiedzialność za dług, zwrot pożyczki poręczycielowi.

Rękojmia i gwarancja

Odpowiedzialność sprzedawców za wady sprzedawanego towaru, wady fizyczne, wady prawne, terminy i warunki do skorzystania z rękojmi, umowa gwarancji, gwarancja producenta za niewadliwość produktu, relacje między rękojmią a gwarancją.

Umowa agencyjna

Agent, dający zlecenie, pośrednictwo w zawieraniu umów, prowizja.

Umowa o dzieło

Wzajemność umowy, zobowiązanie do świadczeń jednoczesnych.

Umowa przedwstępna

Zobowiązanie do zawarcia umowy definitywnej w przyszłości, skutki zawarcia umowy przedwstępnej, prawo domagania się zawarcia umowy przyrzeczonej, prawo do odszkodowania, odstąpienie od umowy przedwstępnej

Umowa przewozu

Mandaty za przejazd bez biletu.

Umowa ubezpieczenia

ubezpieczenia majątkowe, osobowe, ubezpieczenie OC, NNW. ubezpieczenia obowiązkowe, ubezpieczający, ubezpieczony, odszkodowanie z umowy ubezpieczenia, składki na ubezpieczenie, ryzyko ubezpieczeniowe, zdarzenia losowe

Zawieranie, wykonywanie, rozwiązywanie

Interpretacja postanowień umowy, szczegółowe ustalenia między stronami.