Szukaj odpowiedzi

Pomaga odnaleźć rozwiązanie problemu prawnego.


Notice: Undefined variable: tribact in /home/users/maszprawo/public_html/art.php on line 11

Start » Prawo cywilne » Umowy » Zawieranie, wykonywanie, rozwiązywanie

Prawo cywilne - Umowy - Zawieranie, wykonywanie, rozwiązywanie

2006-08-10

Odcięcie dostępu do internetu w przypadku zalegania z płatnością

Pytanie

Czy firma dostarczająca mi internet może odciąć dostęp bez powiadomienia mnie o przekroczonym terminie płatności ?

Odpowiedź

Nie powinna tego zrobić.
Obowiązujące przepisy nie zawierają wprost obowiązku powiadomienia klienta zalegającego z płatnością, o zawieszeniu świadczenia usługi, jednakże wniosek taki można wyciągnąć z analizy unormowań dotyczących ogólnie zawierania umów pomiędzy przedsiębiorcami a konsumentami - bo zakładamy, że takiej sytuacji dotyczy przedmiotowa sprawa.
Stosownie do art. 385(1) § 1 Kodeksu cywilnego postanowienia umowy zawieranej z konsumentem są bezskuteczne, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy. Powyższa zasada dotyczy tylko tych postanowień, na które klient nie miał rzeczywistego wpływu - czyli tych, które zostały mu przedstawione we wzorcu umowy, przygotowanym przez przedsiębiorcę, bez możliwości negocjacji. Nie dotyczy ona natomiast postanowień określających główne świadczenia stron, w tym cenę lub wynagrodzenie, jeżeli zostały sformułowane w sposób jednoznaczny.

W naszej ocenie, klauzula zezwalająca dostawcy na odcięcie dostępu do internetu w razie przekroczenia terminu płatności, bez uprzedniego powiadomienia klienta będzie naruszała zacytowany powyżej przepis, albowiem uznać ją należy za sprzeczną z dobrymi obyczajami. Przekroczenie terminu zapłaty nie zawsze musi wynikać z winy klienta, zatem zasadne jest, w naszej ocenie, wezwanie go do jej dokonania oraz poinformowania z odpowiednim wyprzedzeniem, że w razie dalszego zalegania z płatnością, dostarczanie usługi będzie zawieszone do czasu uregulowania wszelkich zaległości. Na marginesie można wskazać, iż obowiązujące przepisy nie przewidują wymogu zachowania szczególnej formy dla takiego wezwania/zawiadomienia, zatem nie ma obowiązku, by było ono dokonane jedynie w formie pisemnej. W tej konkretnie sytuacji wydaje się, że wystarczające byłoby dokonanie tego przy użyciu poczty elektronicznej.

Jak już zostało wskazane taka klauzula w umowie z konsumentem jest bezskuteczna, wobec czego te postanowienia umowy nie są dla stron wiążące już od momentu jej zawarcia. Jednakże pozostałe postanowienia umowne pozostają wiążące, wobec czego może być ona nadal wykonywana. Można zatem domagać się od dostawcy internetu uruchomienia tej usługi, z powołaniem się na przytoczone powyżej argumenty.
Jeżeli doszłoby do wytoczenia powództwa w tej konkretnie sprawie, konsument może powoływać się na okoliczność, że takie postanowienie umowne było sprzeczne z cytowanymi wyżej przepisami, wobec czego nie jest wiążące.

Ponadto, jeżeli opisane postanowienie umowne zawarte jest we wzorcu umowy stosowanym przez danego przedsiębiorcę, istnieje możliwość wytoczenia sprawy przed Sądem ochrony konkurencji i konsumentów, którym dla terenu całej Polski jest Sąd Okręgowy w Warszawie, o uznanie takiego postanowienia wzorca umowy za niedozwolony. Powództwo takie wytoczyć może każdy, kto według oferty danego przedsiębiorcy mógłby zawrzeć z nim umowę w oparciu o ten wzorzec. Uznając takie powództwo za zasadne sąd zakazuje przedsiębiorcy stosowania takiego postanowienia umownego we wszystkich zawieranych przez niego umowach.

Słowa kluczowe

umowa o dostawę internetu · wzorce umowy · niedozwolone postanowienia umowne · rozwiązanie umowy ·

drukuj


Notice: Undefined variable: allowtrib in /home/users/maszprawo/public_html/art.php on line 120