Szukaj odpowiedzi

Pomaga odnaleźć rozwiązanie problemu prawnego.


Notice: Undefined variable: tribact in /home/users/maszprawo/public_html/art.php on line 11

Start » Prawo cywilne » Umowy » Kredyty i pożyczki

Prawo cywilne - Umowy - Kredyty i pożyczki

2006-08-10

Spłata pozyczki przez osobę trzecią

Pytanie

Mój mąż jeszcze przed naszym ślubem, wziął pożyczkę w SKOK-u i zaraz potem wyjechał. Pożyczkę zgodził się spłacić jego ojciec, jednak jej nie spłacił, o czym dowiedzieliśmy się miesiąc temu. Ponaglenia przychodziły na adres zameldowania męża, a mieszka tam tylko jego ojciec. Odbierał je ale nam nic o tym nie wspomniał i nie odsyłał ich. Obecnie musiałam wziąć kredyt na 8.000 żeby zaległość spłacić, bo mąż nie posiada takich pieniędzy.
Czy mogę pozwać go o odszkodowanie bo odbierał ponaglenia a nam ich nie przekazał pomimo, że ma z nami kontakt?

Odpowiedź

Przy tak opisanej sytuacji trudno o jednoznaczną odpowiedź. Wszytsko zależy od tego w jaki sposób mąż Pani umówił się ze swoim ojcem. Czy ojciec zobowiązał się samodzielnie spłacić ten dług w całości ponosząc jego koszty, czy może miał wyręczyć Pani męża tylko przez okres jego wyjazdu, a następnie mąż Pani miał mu zwrócić całość poniesionych przez niego wydatków.

Jeżeli zobowiązal się do spłaty całości długu bezzwrotnie za Pani męża to mamy tu do czynienia z umową darowizny. W tym miejscu należy podkreślić (o czym często się nie pamięta), że umowa darowizny jest ważna wtedy, gdy darczyńca złożył swoje oświadczenie o zobowiązaniu się do dokonania darowizny w formie aktu notarialnego. Bez zachowania tej formy darowizana może stać się ważna tylko w przypadku jej wykonania. Z przytoczonego przez Panią opisu wynika, że w przedmiotowej sprawie mąż Pani ze swoim ojcem zawarł umowę bez zachowania wskazanej formy, a skoro teść nie wykonał darowizny (nie spłacił pożyczki) to umowa taka jest nieważna, zatem po stronie teścia nie istniał obowiązek spłaty pożyczki i obecnie nie można będzie domagać się od niego odszkodowania. Pani mąż, jako zaciągający pożyczkę, winien był dopilnować tego, żeby spłacana była terminowo.

Jeżeli natomiast umowa między Pani mężem a ojcem polegała na tym, że teść wyręczy męża tylko w obowiązku spłaty poszczególnych rat w czasie jego nieobecności, a ostatecznie to mąż poniesie koszty spłaty pożyczki, to sprawa wygląda inaczej. Przede wszystkim przy takim założeniu będziecie mogli domagać się Państwo od teścia jedynie zwrotu kwoty odpowiadającej wyskości odestek za przekroczenie terminu spłaty, kosztów upomnień itp., natomiast nie kwoty spłaconego kapitału pożyczki. Wytaczając ewentualne powództwo przeciwko teściowi w pierwszej kolejności to na Pani mężu spoczywał będzie obowiązek udowodnienia tego, iż w ogóle doszło do zawarcia takiej umowy między nim a jego ojcem, co będzie utrudnione ze względnu na brak zachowania formy pisemnej. Jednakże udowadniać można to na różne inne sposoby, jak przy pomocy zeznań świadków, jakichkolwiek innych dokumentów, które mogłyby świadczyć o zawarciu takiej właśnie umowy. Jednakże samo udowodnienie tego, iż taka umowa została zawarta nie będzie jeszcze przesądzać tego, iż teść zobowiązany będzie do naprawienia szkody. Jeżeli bowiem przyjmiemy, że zobowiązał się jedynie do dokonywania wpłat, to Pani mąż winien był ostatecznie zwrócić mu poniesione koszty, tym samy dowiedzieć się czy poszczególne raty pożyczki zostały faktycznie spłacone. W takiej sytuacji można przyjąć, iż również on ponosi winę za nieterminową spłatę pożyczki. Zatem przy ewentualnym uznaniu, że ojciec ponosi odpowiada za nieterminową spłatę pożyczki, sąd najpewniej przyjmie, iz Pani mąż jako poszkodowany w tej sprawie przyczynił się do powstania tej szkody.
Podsumowując stwierdzić należy, biorąc pod uwagę utrudnienia dowodowe oraz niejasności co do treści umowy między Pani mężem a jego ojcem, że uzyskanie odszkodowania od teścia będzie wysoce utrudnione, aczkolwiek nie niemożliwe.
Wspomniała Pani,że pożyczkę mąż zaciągnął jeszcze przed ślubem. Wynika z tego, iż tylko na mężu spoczywa obowiązewk jej spłaty, wobec czego nie jest Pani obecnie zobowiązana do jej spłaty. Jednakże jeżeli uczyni to Pani dobrowolnie, nie będzie podstaw do tego, by w przyszłości domagać się zwrotu tej kwoty od męża, chyba że inaczej Państwo się umówicie.

Słowa kluczowe

pożyczka · zwrot pożyczki ·

drukuj


Notice: Undefined variable: allowtrib in /home/users/maszprawo/public_html/art.php on line 120